Zrealizowane zadania

Najważniejsze zrealizowane inicjatywy CEM

  1. Dygitalizacja i obsługa informatyczna egzaminów na studia uzupełniające.
  2. Dygitalizacja i obsługa informatyczna konkursu „start po indeks”.
  3. Podpisanie umowy o współpracy z Polską Fundacją Upowszechniania Nauki.
  4. Przeprowadzenie wielu wideokonferencji.
  5. Wdrożenie i obsługa programu Antyplagiat.
  6. Wdrożenie i obsługa ECDL.
  7. Aktywny udział w przygotowywaniu aplikacji o granty europejskie.
  8. Pilotowanie sprawy podpisania umowy z Miedzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji
  9. Udział w pracach nad nowym projektem strony internetowej SGGW.
  10. Międzyuczelniane, środowiskowe seminaria „Wyzwania społeczeństwa wiedzy”.